De PizzaUewen vun de RovEx ass färdeg !

D’RovEx hunn hieren PizzaUewen färdeg !

Elo heescht et waarden bis en gedrechent ass fir dann déi eischt Pizzaen ze backen.