PizzaUewen ass gebrannt ginn !

Haut ass de PizzaUewen gebrannt ginn. Am September dann déi eischt Pizzaen . . . ?