Schnupperversammlung

Den 23. September konnten déi interesséiert Kanner kucke kommen wéi et bei de Scouten sou ausgesäit. D’Elteren konnten dann och mat de Cheffen an d’Diskussioun kommen. Och dëst Joer war erëm vill Interessen do.