Branches

Bei de Scouten sinn d’Kanner je no Alter an verschidden Alterskategorien, sougenannt „Branchen“ agedeelt. Bei den Dippecher Dachsen hu mir 5 Branchen:

 • Beaver
  Kanner vu 6 bis 8 Joer
 • Wëllef
  Kanner vu 8 bis 11 Joer
 • Scouten
  Kanner an Jugendlecher vu 11 bis 15 Joer
 • RovEx
  Jugendlecher an Erwuessener vu 15 bis 26 Joer
 • Senior Scouts
  Erwuessener iwwert 26 Joer

Le scoutisme regroupe les enfants selon leur âge dans différentes branches. Au sein des Dippecher Dachsen existent cinq branches :

 • Beaver
  Enfants de 6 à 8 ans
 • Wëllef
  Enfants de 8 à 11 ans
 • Troupe
  Enfants et adolescents de 11 à 15 ans
 • RovEx
  Adolescents et jeunes adultes de 15 à 26 ans
 • Seniorscouts
  Adultes de plus de 26 ans